Zoeken

Openbare besluiten van het college van B&W - 5 september 2017


Raadsmemo Actualisatie Wonen en Zorg 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo Actualisatie Wonen en Zorg 2017 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In een memo aan de gemeenteraad geeft het college van B&W aan dat de komende vijftien jaar het aantal huishoudens met fysieke beperkingen toeneemt door de toename van het aantal huishoudens van mensen van 75 jaar en ouder. Daarom wil het college inzetten op het vergroten van het bewustzijn van huiseigenaren/bewoners over het belang van het tijdig toekomstgericht aanpassen van woningen. Bij nieuwbouwlocaties is het belangrijk in te zetten op voldoende appartementen voor ouderen. In de bestaande koopsector is de opgave het grootst met 1200 woningen (vooral in het goedkopere koopsegment). De opgave voor de huursector is beduidend minder groot: in totaal 600 huurwoningen, waarvan de helft in de sociale huursector. In de plannen van de woningcorporaties zijn al ruim 200 woningen voorzien in geclusterde woonvorm. Voor de additionele bijdrage tot en met 2030 worden met de woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt.

Mensen met een beperking wonen in toenemende mate zelfstandig. Dit wordt gestimuleerd door overheidsbeleid. Deze mensen maken niet langer aanspraak op intramuraal verblijf (verblijf geboden door een zorginstelling), maar op huisvesting binnen de reguliere woningmarkt. Deze ontwikkeling sluit aan op het gemeentelijk beleid om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Om adequaat te kunnen inspelen op de toekomstige behoefte aan extramurale en intramurale zorghuisvesting is in 2015 het aanbod en de vraag in kaart gebracht en zijn de beleidsplannen en projecten van de zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en particuliere zorgorganisaties geïnventariseerd. In opdracht van de gemeente stelt een onderzoeksbureau om de drie jaar twee rapportages op over de toekomstige behoefte aan extramurale en intramurale huisvesting voor mensen die een zorgbehoefte hebben vanwege een beperking. Deze rapportages brengen de opgave in beeld voor de periode van 2015 tot 2030. Daarnaast wordt de gezamenlijke projectenlijst van de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen jaarlijks geactualiseerd.

Beantwoording artikel 36-vragen over opvang daklozen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel-36-vragen van raadslid de heer Hoogendijk (ONS. Vlaardingen) over de opvang van daklozen beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W aan, dat er sinds de opening van de dak- en thuislozenopvang (in 2009) sprake is van een wachtlijst en dat dit ook nu het geval is. De meeste daklozen die op de wachtlijst staan, slagen erin een tijdelijk onderkomen te vinden totdat een plaats in De Elementen beschikbaar komt. Voor mensen die meteen dezelfde avond onderdak nodig hebben, zijn zogenaamde passantenbedden beschikbaar. De wachtlijst wordt momenteel opgeschoond; ten onrechte blijkt namelijk ook een aantal adreslozen op de lijst te staan. In de afgelopen zomerperiode is onlangs een aantal buitenslapers aangetroffen. Dit waren geen geregistreerde daklozen, maar werknemers uit het buitenland, die geen werk meer hadden, uitgeschreven waren en terug horen te gaan naar het land van hun herkomst. Op grond van de bestaande wet- en regelgeving hebben zij in Nederland geen recht meer op overheidsvoorzieningen. Het college laat weten, dat de gemeente samen met uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en de politie afspraken maken over oplossingen om deze mensen terug te geleiden naar hun land.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 05-09-2017
Aantal keer bekeken: 229


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Openbare besluiten van het college van B&W - 5 september 2017

© De Vlaardinger  |  Inloggen