Zoeken

Openbare besluiten van het college van B&W - 19 juni 2017


Beantwoording artikel 36-vragen over integratieposters

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36- vragen van raadslid de heer Boers (ONS.Vlaardingen) over integratieposters beantwoord.

Bijlage: Integratieposters (pdf volgt)

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W aan, dat het gemeentelijk beleid erop is gericht om ondersteuning te bieden aan Vlaardingers -die dat nodig hebben- om hen in staat te stellen een gelijkwaardige positie te verwerven in de samenleving en om hun weerbaarheid te vergroten. Dit onder het motto: alle Vlaardingers doen mee. Het college kiest niet voor de inzet van integratieposters zoals de gemeente Rotterdam deze gebruikt als onderdeel van een campagne. Aan de onderwerpen integratie en vrijepartnerkeuze besteedt de gemeente Vlaardingen aandacht via onder meer het inburgeringsbeleid en activiteiten rondom participatieverklaringen.

Beantwoording artikel 36-vragen over afval op straat in Mariskwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Boers (ONS.Vlaardingen) over afval op straat in het Mariskwartier beantwoord.

Bijlage: Afval op straat (pdf volgt)

Toelichting:

In het Mariskwartier heeft onlangs een aantal vertrekkende huurders grof vuil op straat gezet. Na melding hiervan heeft de gemeente contact opgenomen met woningcorporatie Samenwerking, de eigenaar van de huurwoningen. De woningcorporatie is verantwoordelijk voor de communicatie met de huurders, onder andere over de afvalinzameling tijdens uitverhuizingen. De woningcorporatie heeft direct maatregelen genomen en het afval alsnog laten verwijderen.

Wijziging en benoeming openbare ruimte Mariskwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het wijzigen van de geometrie van De Marisstraat en heeft besloten de nieuw gevormde openbare ruimte te benoemen als 'Arij Pleijsierplaats'.

Toelichting:

Als gevolg van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie Mariskwartier wordt de loop van de Marisstraat gewijzigd en komt er een nieuwe straat bij. De wijk komt er hierdoor anders uit te zien. De Marisstraat loopt nu tussen de Gedempte Biersloot en de Jozef Israëlsstraat in een rechte lijn. In de nieuwbouwplannen is onder andere ruimte gelaten om het voetgangersgebied te betrekken bij de Marisstraat. Daarnaast krijgt de Marisstraat een knik ter hoogte van de Mesdagstraat. Dit is het gevolg van een andere indeling van de bouwblokken. Door deze nieuwe indeling ontstaat er een nieuw plein bij de toegang tot de appartementen. Dit nieuwe plein krijgt de naam van een Nederlandse kunstschilder, net als de andere straatnamen in het gebied. Het wordt de Arij Pleijsierplaats. Arij Pleijsier is in 1819 in Vlaardingen geboren. Hij schilderde strand, schepen en zeegezichten en zijn werk bevindt zich in het Rijksmuseum, Museum Boijmans Van Beuningen, Maritiem Museum Rotterdam en in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Aanstelling nieuwe medewerker van P1 On Street

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanstellings- en aanwijzingsbesluit van een medewerker van P1 On Street als parkeercontroleur en toezichthouder APV vastgesteld.

Toelichting:

Via dit besluit heeft het college van B&W een medewerker van P1 On Street aangesteld als onbezoldigd ambtenaar in de functie van parkeercontroleur. De medewerker is ook breder inzetbaar voor toezichthoudende werkzaamheden voor de gemeentelijke dienst Toezicht en Handhaving. De medewerker blijft in dienst bij P1 On Street.

Rapport met uitkomsten onderzoek naar gevolgen beleid en uitvoering Wmo 2015 kansen en knelpunten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo uitkomsten onderzoek naar gevolgen van beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vastgesteld.

Bijlage: WMO 2015 (pdf volgt)

Toelichting:

In opdracht van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam heeft het onderzoeksbureau BMC onderzoek gedaan naar gevolgen van het beleid en de uitvoering van de per 2015 aangepaste Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitkomsten van het onderzoek. De buurgemeenten hebben het onderzoek laten uitvoeren, om inzicht te krijgen in de effecten van de bezuinigingen door de wetswijziging en om inzicht te krijgen in de gevolgen van het langer thuis wonen. Uit de onderzoeksresultaten komt naar voren, dat de drie gemeenten -samen met de uitvoeringsorganisatie ROGplus- erin geslaagd zijn om een zogenaamde zachte landing (een geleidelijke overgang) te realiseren. Voor inwoners die in aanmerking komen voor de Wmo zijn meerdere regelingen beschikbaar.

Raadsmemo beantwoording technische vragen Jaarrekening 2016 (nr. 71 t/m 78)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo beantwoording technische vragen Jaarrekening 2016 (nr. 71 t/m 78) vastgesteld.

Bijlage: Beantwoording technische vragen Jaarrekening 2 (pdf, 138 kB)

Toelichting:

Op 9 mei jongsteden heeft het college van B&W de jaarstukken 2016 vastgesteld en toegezonden naar de gemeenteraad. Zoals gebruikelijk is de raad in gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen over deze jaarstukken. Een aantal raadsfracties heeft hiervan gebruik gemaakt. Via een memo aan de gemeenteraad heeft het college vorige week vragen 1 tot en met 70 beantwoord. In het raadsmemo van vandaag beantwoordt het college de vragen 71 tot en met 78, vragen die ontvangen zijn na de indieningstermijn. Op donderdag 22 juni aanstaande behandelt de raad de jaarstukken in de gemeenteraadsvergadering.

Raadsmemo jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 Cliëntenraad Sociale Zekerheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 Cliëntenraad Sociale Zekerheid vastgesteld.

Bijlage: Cliëntenraad Sociale Zekerheid (pdf volgt)

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het jaarverslag 2016 en het jaarplan 2017 van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid. In het jaarverslag wordt onder meer het functioneren van de cliëntenraad, de uitgevoerde activiteiten en de (al dan niet) behaalde resultaten beschreven. Ook komt de samenwerking met Stroomopwaarts MVS aan de orde.

In het jaarplan 2017 is aangegeven op welke subdoelgroep en onderwerpen de accenten worden gelegd en hoe de achterban actief wordt benaderd. De cliëntenraad verwacht in 2017 meer planmatig te kunnen meedenken en -werken bij beleidsontwikkelingen.

Raadsmemo Bibliotheek Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo over de ontvlechting en de fusie van Bibliotheek Vlaardingen met Bibliotheek Maassluis / Midden-Delfland vastgesteld.

Bijlage: Bibliotheek (pdf volgt)

Toelichting:

Via een memo laat het college van B&W de gemeenteraad weten, dat de gesprekken over de voorbereiding van de ontvlechting en de fusie van Bibliotheek Vlaardingen met Bibliotheek Maassluis / Midden-Delfland nog gaande zijn. Voorafgaande aan de effectuering is er een aantal zorgvuldige afwegingen te maken. Het college heeft hierbij rekening te houden met de standpunten van onder andere de pensioenfondsen, het Georganiseerde Overleg en de Ondernemingsraad.

Raadsmemo notitie wateroverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo notitie wateroverlast over de motie 'financiële ruimte voor hoosbuien' vastgesteld.

Bijlage: Wateroverlast (pdf volgt)

Toelichting:

Op 10 november 2016 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2017 een motie aangenomen over 'financiële ruimte voor hoosbuien'. Daarin is het college van B&W verzocht:

  1. apart financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken
  2. deze ruimte middels een begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen, wanneer het onderzoek naar oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is.

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de onderzochte mogelijkheden. Het college geeft aan dat structureel meer geld nodig is om de kans op wateroverlast te beperken. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP), dat dit jaar geactualiseerd wordt, en in de klimaatadaptatiestrategie wordt een integrale doorrekening gemaakt van de benodigde financiële middelen gemaakt en de consequenties hiervan op de hoogte van de rioolheffing.

Financiële consequenties beveiliging Vlaardings Loggerfestival

Het college van burgemeester en wethouders heeft onder voorwaarden besloten een bedrag van 6500 euro bij wijze van voorschot toe te kennen aan de Stichting Halen en Brengen ten behoeve van beveiligingsmaatregelen tijdens het Vlaardings Loggerfestival.

Toelichting:

Het college van B&W is voornemens een bedrag voor te schieten op voorwaarde dat het college inzage krijgt in de begroting en na afloop zicht krijgt op de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het evenement. Ook verlangt het college een evaluatie van het Vlaardings Loggerfestival 2017.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 19-06-2017
Aantal keer bekeken: 399


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Openbare besluiten van het college van B&W - 19 juni 2017

© De Vlaardinger  |  Inloggen