Instelling hoofdstembureau en benoeming (plaatsvervangende) leden

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:

  1. akkoord te gaan met de instelling van een hoofdstembureau dat tevens als centraal stembureau optreedt;
  2. akkoord te gaan met de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021;
  3. kennis te nemen van de (wettelijk vastgestelde) data van de voorgenomen bijeenkomsten van het hoofdstembureau en het centraal stembureau.

Toelichting:

Het college van B&W heeft op grond van artikel E7 van de Kieswet een hoofdstembureau ingesteld in verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Het hoofdstembureau is ook het centraal stembureau. Voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt de Kieswet geen expliciet onderscheid in de taken tussen het hoofdstembureau en het centraal stembureau. Ook heeft het college nieuwe leden van het hoofdstembureau benoemd voor een periode van vier jaar. De termijn van de huidige leden is verstreken.

Raadsmemo jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht schooljaar 2016/2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht MVS 2016/2017 vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het gevoerde leerplichtbeleid in schooljaar 2016/2017. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de leerplichtwet en voor het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De leerplichtambtenaar onderzoekt de achtergrond van het verzuim en beschikt over verschillende instrumenten om het verzuim aan te pakken, zoals: een waarschuwing geven, proces-verbaal opmaken, doorverwijzen naar bureau Halt en/of hulpverlening inschakelen (bijvoorbeeld het wijkteam). De interventie van de leerplichtambtenaar richt zich op het zo snel mogelijk opheffen van het verzuim. Ook heeft de leerplichtambtenaar een preventieve taak. Zo worden er op bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs spreekuren gehouden, waarbij spijbelende jongeren -soms in het bijzijn van de ouders- worden gewezen op de gevolgen van aanhoudend verzuim.

Draaiboek jaarwisseling 2017/2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het draaiboek jaarwisseling 2017/2018 en de daarin genoemde activiteiten.

Toelichting:

Het draaiboek jaarwisseling 2017-2018 beschrijft alle taken en verantwoordelijkheden van de (hulp)diensten en gemeente die specifiek zijn voor de komende jaarwisseling. Het draaiboek is opgesteld in nauw overleg met de brandweer, politie, Irado, Minters en het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving van de gemeente Vlaardingen. Ook rond deze jaarwisseling vinden weer verschillende acties plaats, zoals het inzamelen van kerstbomen en vuurwerkafval. Ook stelt de gemeente weer vuurwerkbrillen beschikbaar aan alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Vlaardingen. Minters zorgt voor de verspreiding op de diverse scholen.

Subsidie aan molen Aeolus

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met toepassing van de bijzondere bepalingen in de 'Subsidieverordening Monumenten Vlaardingen 2000' eenmalig een bedrag van € 10.920,-- subsidie te verlenen aan Stichting Exploitatie Molen Aeolus.

Toelichting:

De Stichting Exploitatie Molen Aeolus heeft aan de gemeente een eenmalige financiële bijdrage gevraagd om recent geconstateerde constructieproblemen aan te kunnen pakken. Omwille van de veiligheid en het behoud van de molen heeft het college besloten een financiële bijdrage te verlenen voor urgente herstelwerkzaamheden.

Raadsvoorstel tot het vaststellen beschikbare budget voor startersleningen 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het raadsvoorstel voor toekenning van het beschikbare budget van startersleningen in 2018 van € 577.432,- met ontwerp-mandaatbesluit vast te stellen.

Bijlage:

Toelichting:

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om 577.432 euro beschikbaar te stellen voor startersleningen in 2018. Startersleningen worden –conform het raadsbesluit van 26 januari 2017 tegen de voorwaarden van de verordening starterslening– verstrekt zolang het budget toereikend is.

Raadsmemo verzelfstandiging Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo verzelfstandiging Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vastgesteld.

Bijlage:

  • Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (volgt)

Toelichting:

Het college van B&W informeert de gemeenteraad via een memo over het voornemen tot verzelfstandiging van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is binnen deze regio de spil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie is nu een samenwerkingsverband met personeel uit drie verschillende organisaties, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en Stichting Minters. Het is de bedoeling dat de organisatie per 1 januari 2018 als zelfstandige stichting gaat functioneren.

Raadsmemo motie luierinzameling

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo motie luierinzameling vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de uitkomsten van een onderzoek naar luierinzameling. Uit het onderzoek komt naar voren dat sinds 2016 meerdere Nederlandse afvalinzamelaars experimenteren met luierrecycling. Hiervoor worden op zeer kleine schaal babyluiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld. Ook het bedrijf dat voor Vlaardingen restafval nascheidt, heeft onderzoek verricht naar de recycling van luiers. Door nieuwe recycletechnieken worden de plastic delen van de luiers teruggewonnen als korrels, die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe kunststofproducten. De resterende luierresten worden vergist. Het biogas dat hierdoor wordt verkregen, kan worden toegepast als brandstof voor voertuigen. De resultaten zijn zodanig positief dat het nascheidtbedrijf onlangs heeft besloten om haar nascheidingsinstallatie uit te breiden voor het recyclen van luiers uit het huishoudelijk restafval. De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, kan Vlaardingen in 2019 gebruikmaken van luierrecycling.

Raadsmemo amendement FLO

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo amendement FLO vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de manier waarop uitvoering is gegeven aan een amendement over de zienswijze op de conceptbegroting 2018 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Beantwoording artikel 36-vragen over Evides

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadslid de heer Hoogenboom (CU/SGP) over Evides beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In de antwoordbrief geeft het college van B&W onder meer aan hoe bewoners en instellingen over het drinkwaterincident zijn geïnformeerd. Om zo snel mogelijk iedereen te bereiken, is in samenspraak tussen Evides en de Veiligheidsregio een bericht via NL Alert ingezet. Daarnaast heeft Evides het kookadvies uitgebracht via een persbericht aan de regionale media, de websites evides.nl en waterstoring.nl, social media (Twitter, Facebook), de websites en social media van betrokken gemeenten, Rijnmond Veilig en geluidsbussen in de straten. De verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven zijn telefonisch op de hoogte gebracht door Evides. Voor onder andere oudere thuiswonenden heeft Evides contact gehad met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Bekrachtigen raadsmemo stand van zaken The Bull

Het college van burgemeester en wethouders heeft het parafenbesluit d.d. 30-11-2017 tot vaststelling van het raadsmemo stand van zaken The Bull bekrachtigd.

Bijlage:

Toelichting:

Eind oktober heeft het college van B&W de gemeenteraad een memo gestuurd over coffeeshop The Bull aan de Vetteoordskade. Vorige week donderdag heeft het college de raad een vervolgmemo gestuurd over de stand van zaken met een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen.

Besluit uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 21 november 2017

Prestatieafspraken 2018-2022 gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, Huurdersraad Waterweg Wonen, Huurdersraad Samenwerking

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de overeenkomst ‘Prestatieafspraken Gemeente Vlaardingen, Stichting Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, Huurdersraad Waterweg Wonen, Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen 2018-2022' aan te gaan.

Bijlage:

Toelichting:

Gemeente Vlaardingen, Stichting Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, Huurdersraad Waterweg Wonen en Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen gaan voor de periode 2018 tot 2022 prestatieafspraak aan. Deze afspraken met de corporaties en hun huurdersraden gaan over onderwerpen als: het beheren en bouwen van voldoende betaalbare sociale huurwoningen en de beschikbaarheid van woningen voor specifieke doelgroepen, een kwalitatief goede en duurzame woningvoorraad van de corporaties en inspanningen op gebied van leefbaarheid. De afspraken worden ieder jaar geactualiseerd en zijn gebaseerd op het actuele Actieplan Wonen. Hiermee werd vorig jaar al rekening gehouden. Daarom zijn de wijzigingen dit jaar beperkt ten opzichte van vorig jaar. Uit de evaluatie over 2016 is gebleken dat de afspraken grotendeels zijn uitgevoerd zoals afgesproken.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 05-12-2017
Aantal keer bekeken: 355

Openbare besluiten van het college van B&W - 5 december 2017