Zoeken

Openbare besluiten van het college van B&W - 10 oktober 2017


Marktverplaatsing

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie van de zaterdagmarkt op 18 november 2017 te wijzigen van het Veerplein naar het Schoutplein.

Toelichting:

Op zaterdag 18 november 2017 komt Sinterklaas naar Vlaardingen en vinden er activiteiten plaats op het Veerplein. Het college van B&W heeft besloten voor die dag de locatie voor de zaterdagmarkt te verplaatsen naar het Schoutplein. De Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen U.A. is hiervan op de hoogte. Met de coöperatie is overeengekomen dat de woensdagmarkt en de zaterdagmarkt elk maximaal acht keer per jaar verplaatst wordt.

Afzien voorkeursrecht Burgemeester van Lierplein 1-5

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om af te zien van het voorkeursrecht van eerste koop voor het pand Burgemeester van Lierplein 1-5 en heeft hiertoe een antwoordbrief vastgesteld.

Toelichting:

In 1994 heeft de gemeente Vlaardingen grond verkocht waarop een projectontwikkelaar een kantoorpand heeft gebouwd. Bij de verkoop van dit kantoorpand Burgemeester van Lierplein 1-5 aan de huidige eigenaar is in de verkoopacte een recht van eerste koop opgenomen voor de gemeente Vlaardingen. Nu dit aan de orde is, heeft de pandeigenaar de gemeente verzocht om af te zien van dit recht. Het college van B&W stemt hiermee in, omdat er momenteel geen concreet plan is voor het pand en geen financiële middelen beschikbaar zijn om het pand aan te kopen. In een brief aan de notaris laat het college weten geen interesse te hebben om het pand te verwerven en af te zien van het recht van eerste koop.

Raadsmemo nieuwe opzet leefbaarheidsplatforms

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe opzet van de leefbaarheidsplatforms en heeft daarover een raadmemo vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De leefbaarheidplatforms in de verschillende wijken van Vlaardingen zijn bedoeld om samen met bewoners(organisaties) en met diverse partners, zoals politie en Minters, in gesprek te gaan over de leefbaarheid in de wijk en over wat de samenleving kan organiseren om de leefbaarheid te vergroten. Het streven is door contact en kennismaking tussen bewoners(organisaties) onderling de leefbaarheid, preventie en participatie te stimuleren en initiatieven vanuit de wijk te ontplooien. Vanuit de platforms is verzocht de opzet van de bijeenkomsten zodanig aan te passen dat ze beter aansluiten bij de behoefte. Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de nieuwe opzet. Voortaan worden per gebied themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen die spelen in de wijk. In een gebied waar bijvoorbeeld relatief veel ouderen wonen, worden thema’s behandeld als: vrijwilligerswerk, zorg en welzijn, vereenzaming en burencontact. En in een wijk met veel jonge mensen kunnen thema’s geagendeerd worden die aansluiten bij de behoefte aan activiteiten, zoals een initiatievenmarkt. In combinatie met het gericht uitnodigen van professionals, vertegenwoordigers van organisaties en partners moet deze nieuwe opzet leiden tot meer maatwerk en een betere aansluiting op de behoeften op het gebied van leefbaarheid en participatie.

Raadsmemo conceptcentrumplan 'De binnenstad centraal'

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het conceptcentrumplan 'De binnenstad centraal' vrij te geven voor consultatie en heeft daarover een raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vlaardingen wil op korte termijn 2.6 miljoen euro, en op de langere termijn 12 miljoen euro, investeren in het winkelgebied van de Vlaardingse binnenstad. Dat staat in het conceptcentrumplan ‘De binnenstad centraal’ dat het college van B&W ter consultatie voorlegt aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het plan ter consultatie voorgelegd aan inwoners, bedrijven en overige betrokkenen bij de Vlaardingse binnenstad.

Het gaat om het verbeteren, herinrichten en vergroenen van de pleinen en straten in de binnenstad, de toegankelijkheid voor al het verkeer van het winkelgebied, het stimuleren van daghoreca en het mogelijk maken van wonen boven, of in plaats van, detailhandel. Bovendien wordt onderzocht hoe wonen in de binnenstad meer gestalte kan krijgen door nieuwbouw. De focus voor een bruisende binnenstad komt te liggen op het Veerplein en het Liesveld.

In dit plan zijn de opgaven uit de in januari 2017 door de gemeenteraad vastgestelde kadernota ‘Samen aan zet’ uitgewerkt tot concrete stappen om de binnenstad te vernieuwen en aantrekkelijker te maken. Zoals in vele middelgrote steden is ook in de Vlaardingse binnenstad groeiende leegstand en afnemend bezoek. De klankbordgroep Binnenstad is nauw betrokken geweest bij het plan en heeft er mee ingestemd. De klankbordgroep bestaat uit Waterweg Wonen, het DetailhandelsPlatform Vlaardingen, de IKV, Stichting Stadshart Vlaardingen, BKS (eigenaar van de parkeergarages), Multi Netherlands, het Albeda College, de binnenstadsmanager en de gemeente Vlaardingen. De klankbordgroep heeft verschillende onderzoeken uit laten voeren, op basis waarvan de aanpak in ‘De binnenstad centraal’ is vastgelegd.

Raadsmemo start actualisatie horeca- en evenementennota

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo start actualisatie horeca- en evenementennota vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Het huidige beleid van de gemeente rondom horeca en evenementen dateert uit 2010 en is toe aan een actualisatie. De gemeente gaat daarom in het najaar in gesprek met (horeca)ondernemers, vastgoedeigenaren, veiligheidsdiensten, de gemeenteraad en betrokken partijen over horeca en evenementen in de stad. Daarnaast vraagt de gemeente via een digitale enquête input aan inwoners, ondernemers en betrokkenen. Op basis van de gesprekken en meningen uit de stad wil de gemeente het beleid over horeca en evenementen in de stad vernieuwen.

Raadsmemo verbeterde nascheiding

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo verbeterde nascheiding vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In aansluiting op een motie over betere nascheiding van het huishoudelijk restafval informeert het college van B&W de gemeenteraad over de mogelijkheden. In het memo geeft het college aan, dat momenteel 17% meer grondstoffen uit het totale Vlaardingse restafval wordt gehaald. Uit onderzoek blijkt, dat er op dit moment nog geen nascheidingsinstallatie is die 75% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval kan scheiden in herbruikbare stromen. Dit betekent dat bij het afvalscheiden inwoners een grote rol blijven spelen, door herbruikbaar afval (grondstoffen) apart aan te bieden via minicontainers of afvalapartpunten en de milieustraat van Irado.

Raadsmemo aanwijzing veiligheidsrisicogebied per 15 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van het besluit van de burgemeester tot aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden per 15 oktober 2017 en heeft het raadsmemo daarover vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Vorig jaar zijn de Vlaardingse wijken Westwijk, Vlaardinger Ambacht, Holy-Zuid en Centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De periode van die aanwijzing is afgelopen. De burgemeester heeft besloten de periode te verlengen tot 15 april 2018. In de afgelopen periode is door de politie preventief gefouilleerd. Op 906 gefouilleerde personen (tot peildatum 1 september 2017) zijn 32 mensen aangehouden vanwege het aantreffen van 1 vuurwapen, 37 messen, 3 slagwapens en 7 overige wapens.

Raadsmemo verkoopprocedure en dossier locatie Warmelo en Van der Drift (locatie Warmelo)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo verkoopprocedure en dossier locatie Warmelo en Van der Drift (locatie Warmelo) vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de verkoopprocedure voor de locatie Warmelo en Van der Drift, over de uitvoering hiervan en de wijze van aanbesteden. De gemeente Vlaardingen wil de locatie Warmelo met de diverse panden aanbieden voor ontwikkeling. De gemeente verzoekt (nieuwe) geinteresseerden voor deze historisch waardevolle plek te reageren op het gemeentelijk aanbod. Een plan voor de locatie Warmelo ontstaat door co-creatie. De verkoop (en de gunning) van de locatie vindt plaats door een openbare procedure.

Intrekking van de regeling vergoeding consignatiedienst voor gladheidbestrijding

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de regeling vergoeding consignatiedienst voor gladheidbestrijding per 1 november 2017 in te trekken.

Toelichting:

Het college van B&W heeft besloten de regeling vergoeding consignatiedienst voor gladheidsbestrijding in te trekken per 1 november 2017. De medewerkers van de gemeente ondervinden hierdoor geen financieel nadeel. Per 1 januari 2017 is in de arbeidsvoorwaarden (CAR-UWO) van de gemeentelijke organisatie het beloningshoofdstuk vastgesteld. Hierin zijn landelijk geldende voorwaarden opgenomen voor het toekennen van vergoedingen en toelagen. Destijds is de vergoedingsregeling voor gladheidsbestrijding met opzet nog niet geharmoniseerd, zodat de werkzaamheden voor het strooiseizoen ongewijzigd konden plaatsvinden.

Regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts MVS

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts en een raadsmemo daarover vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verdelen de kosten van het regionale participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS momenteel op basis van historische gegevens. Bij de oprichting van Stroomopwaarts MVS in 2015 is afgesproken om na twee jaar de kostenverdeelsleutel opnieuw te beoordelen. De nieuwe methodiek voor de kostenverdeling is vastgelegd in de regeling kostenverdeelsleutel Stroomopwaarts 2018 en verder. Het college van B&W heeft deze nieuwe regeling bekrachtigd en informeert de gemeenteraad hierover via een memo. Met ingang van 2018 worden de kosten voor Stroomopwaarts en de hosting van de bedrijfsvoering verdeeld volgens deze toekomstbestendige regeling. De belangrijkste wegingsfactoren zijn het aantal verstrekte uitkeringen (ingevolge de Participatiewet) en het aantal Stroomopwaartsmedewerkers met een SW-indicatie die werkzaam zijn in de gemeente.

Beantwoording artikel 36-vragen luchtkwaliteit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van raadsleden mevrouw Van Kalken en de heer Borsboom (GroenLinks) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over luchtkwaliteit beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W aan, dat de uitspraak van de rechtbank in Den Haag in het kort geding voor gezonde lucht van Mileudefensie tegen de Nederlandse Staat geen gevolgen heeft voor de gemeente Vlaardingen.

Beantwoording aanvullende artikel 36-vragen over schoonmaken binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvullende artikel 36-vragen van raadslid mevrouw Kalf-Müller (VVD) over het schoonmaken van de binnenstad beantwoord.

Bijlage:

Toelichting:

In het antwoord geeft het college van B&W een verdere toelichting over de te volgen procedure van de schoonmaakbeurt, waarmee de binnenstad een opgefriste uitstraling krijgt.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst) / Cees Groen (Opmaak)
Gepubliceerd: 10-10-2017
Aantal keer bekeken: 777


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Openbare besluiten van het college van B&W - 10 oktober 2017

Laadtijd van deze pagina: 0,0781411

© De Vlaardinger  |  Inloggen