Zoeken

Openbare besluiten van het college van B&W - 3 oktober 2017


Procesbesluit verweer dagvaarding golfclub Broekpolder

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten verweer te voeren in de namens de golfclub Broekpolder aangespannen civielrechtelijke procedure.

Toelichting

In 2001 hebben de gemeente Vlaardingen en Golfclub Broekpolder een overeenkomst afgesloten over waterzuivering in de Broekpolder. In deze overeenkomst staan de afspraken over de kostenverdeling van de zuiveringsinstallatie. De golfclub stelt nu dat het water schoon is en wil af van de kosten voor de zuivering en heeft de gemeente gedagvaard. Het college van B&W heeft besloten in verweer te gaan in deze civielrechtelijke procedure en heeft daarvoor een extern advocaat aangewezen.

Verkoop en levering gronden fase 9 De Buitenplaats Van Ruytenburch

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het onderhands verkopen van de gronden voor fase 9 voor de ontwikkeling van De Buitenplaats Van Ruytenburch.

Toelichting

Het college van B&W stemt in met de grondverkoop voor de bouw van 30 koopappartementen op een halfverdiepte parkeergarage ten noorden van de watertoren op De Buitenplaats Van Ruytenburch. Met deze grondverkoop is ongeveer 90% van het te ontwikkelen gebied verkocht. Dit is een versnelling van bijna vier jaar ten opzichte van de planning zoals opgenomen in de overeenkomst die in 2013 met de ontwikkelaar is gesloten.

Raadsmemo aanpak integrale samenwerking adrescontroles

Het college van burgemeester en wethouders heeft Raadsmemo Aanpak Integrale Samenwerking Adrescontroles vaststellen.
 
Bijlage: Adrescontroles (pdf volgt)

Toelichting

In een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over het opstellen van een plan van aanpak voor adrescontroles.

Raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het definitief vaststellen van de route gevaarlijke stoffen gemeente Vlaardingen vastgesteld.
 
Bijlage: RV Route gevaarlijke stoffen (pdf, 1,3 MB)

Toelichting

De gemeenteraad wordt voorgesteld het besluit route gevaarlijke stoffen gemeente Vlaardingen definitief vast te stellen. Op 29 juni 2017 heeft de raad het ontwerpbesluit van de route vastgesteld. Dat ontwerpbesluit heeft van 7 juli 2017 tot 1 september 2017 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend. Voorgesteld wordt het ontwerpbesluit om te zetten naar een definitief besluit. De route uit 2008 wordt hiermee aangepast, zodat een route ontstaat van de snelweg tot het afleveradres. Dit zorgt voor minder administratieve lasten bij bedrijven en gemeente, zonder dat ingeboet wordt op de veiligheid voor inwoners. Het voorstel is afgestemd met relevante bedrijven en de veiligheidspartners.

Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot het verlenen van toestemming aan college om in te stemmen met de wijziging van de GR Regionale Belasting Groep (RBG) vastgesteld.
 
Bijlage: RV wijziging GR RBG (pdf, 61 kB)

Toelichting

Vanwege wijzigingen in de taken die de RBG voor de gemeente Delft verricht, moet de gemeenschappelijke regeling waar de gemeente Vlaardingen lid van is, worden aangepast. Procedureel moet het college hiermee instemmen en moet de raad hiervoor toestemming verlenen. Daarvoor wordt dit voorstel aan de raad gedaan.

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze bij begrotingswijziging 2017 Stroomopwaarts

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel tot vaststellen van een  zienswijze bij begrotingswijziging 2017 Stroomopwaarts vastgesteld.
 
Bijlage: RV Begrotingswijziging Stroomopwaarts (pdf, 112 kB)

Toelichting

Een aantal ontwikkelingen maakt het noodzakelijk de begroting 2017 van Stroomopwaarts te wijzigen. Als uitgangspunt voor de begrotingswijziging die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd geldt, dat mutaties voortvloeien uit genomen besluiten, wettelijke regelingen en/of autonome ontwikkelingen.

Naast de budgettair neutrale wijzigingen, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd die samenhangen met financiering door derden, zoals de belastingdienst, bedrijven, debiteuren en het UWV.

Het college van burgemeester en wethouders concludeert dat de voorgestelde wijzigingen overeenkomen met de eerdere besluitvorming over deze onderwerpen en kan zich vinden in de opgestelde begrotingswijziging. Het college vraagt aandacht voor een aantal financiële risico's die uit de bestuursrapportage blijken, maar waar nog geen rekening mee is gehouden in de voorliggende begrotingswijziging. Stroomopwaarts krijgt de opdracht om op korte termijn een plan van aanpak op te stellen om de problemen van het tekort van het werkleerbedrijf en overschrijding van het BUIG budget op te lossen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de zienswijze vast te stellen.

Raadsvoorstel Herontwikkeling Hoogstraat 206, voormalig Leskipand

Het college van burgemeester en wethouders heeft Raadsvoorstel Herontwikkeling Hoogstraat 206, voormalig Leskipand vastgesteld.
 
Bijlage: RV Herontwikkeling Hoogstraat  (pdf, 92 kB)

Toelichting

Het college is bereid  om ter vergroting van de haalbaarheid van de herontwikkeling van de locatie Hoogstraat 206 (voormalig Leskipand) medewerking te verlenen aan een verzoek tot afwijken van de huidige bestemming. Hierdoor wordt vestiging van een restaurant in horeca categorie 2 mogelijk. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan de ontwikkelaar van de locatie, voor de herbouw van de vanwege instortingsgevaar gesloopte historische gevel.

Vervolgfase Integrale Wijkaanpak VOP

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Ingestemd met het uitwerken in projectopdracht en projectplannen van de zes, vanuit de inventarisatie gebleken, meest kansrijke thema's voor een Integrale Wijkaanpak VOP.
  2. Het raadsmemo Vervolgfase Integrale Wijkaanpak VOP vastgesteld.

 Bijlage: Wijkaanpak VOP (pdf, 461 kB)

Toelichting

Via een memo informeert het college van B&W de gemeenteraad over de vervolgfase van de integrale wijkaanpak VOP. Het college geeft aan dat begin vorig jaar bij en met in- en externe stakeholders gestart is met het inventariseren van lopende en geplande activiteiten in de wijk VOP. Hieruit zijn zes thema's naar voren gekomen die het meest kansrijk zijn om aan te pakken. Met instemming van het college wordt nu een projectopdracht  uitgewerkt en projectplannen voor de zes thema's: wonen en stedelijke ontwikkeling, buitenruimte, sociale aanpak VOP, jongeren maken de buurt, communicatie, kernteam VOP. De integrale aanpak, waarbij alle maatregelen in de wijk op elkaar worden afgestemd en geconcentreerd worden tot de gekozen thema's, moet leiden tot een beter resultaat dan wanneer maatregelen zelfstandig worden uitgevoerd. Bij deze werkwijze worden initiatieven uit de samenleving en vanuit de organisatie samengebracht, gefaciliteerd en versterkt.

Reactie op motie Steun voor verenigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

  1. Het plan 'Op weg naar een full-service loket voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke initiatieven' vastgesteld.
  2. Het raadsmemo Reactie op motie M9 'Steun voor verenigingen' van het CDA vaststellen.

 Bijlage: Motie steun voor verenigingen (pdf, 441 kB)

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan ‘Op weg naar een full-service loket voor stichtingen, verenigingen en maatschappelijke initiatieven’ vastgesteld. Hiermee geeft het college gevolg aan het verzoek van de raad om een plan op te stellen om deze organisaties beter te ondersteunen. Omdat het gaat om nieuwe taken voor het Servicepunt Vrijwilligers, wordt het servicepunt uitgebreid met 0,5 fte. Hiervoor is een bedrag van € 35.000 structureel in de begroting 2018 opgenomen. In een raadsmemo wordt de raad hierover geinformeerd.

Raadsmemo motie vrij reizen Vlaardingse minima traject Hoekse Lijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft Vaststellen raadsmemo vrij reizen Vlaardingse minima traject Hoekse Lijn vastgesteld.
 
Bijlage: Motie vrij reizen (pdf, 122 kB)

Toelichting

Het college heeft een raadsmemo vastgesteld naar aanleiding van een ingediende motie over vrij reizen op traject Hoekse Lijn voor Vlaardingse inwoners van 65 jaar en ouder. Het college wordt in deze motie gevraagd de kosten van vrij reizen door Vlaardingse 65 plussers en Vlaardingse minima op het traject Hoekse Lijn inzichtelijk te maken. Vrij reizen op alleen het Hoekse Lijn traject blijkt niet mogelijk. De Hoekse Lijn is ingebed in het bredere vervoersnetwerk van de RET. Het raadsmemo bevat een indicatieve kostenberekening voor vrij reizen op het gehele bus,- tram-, en metrolijnen netwerk van de RET (inclusief metro Hoekse Lijn), binnen en buiten de gemeente Vlaardingen, voor de gevraagde doelgroepen. De totale kosten hiervoor liggen tussen € 1,2 en € 2,2 miljoen per jaar.

Raadsmemo Melding datalek leerlingenvervoer

Het college van burgemeester en wethouders heeft Raadsmemo melding datalek leerlingenvervoer vastgesteld.
 
Bijlage: datalek (pdf, 50 kB)

Toelichting

Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2014 zijn documenten gevoegd waarin adresgegevens van inwoners en locaties van onderwijsinstellingen staan die benodigd zijn voor het aanbesteden van het leerlingenvervoer. Om de privacy van betrokkenen te beschermen zijn geen namen, geboortedata, burgerservicenummers of zorgindicaties opgenomen. Vanwege de transparantie is het gebruikelijk dat deze informatie - ook na afronding van de aanbesteding op het aanbestedingsportaal blijft staan. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en  de betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd. De gegevens zijn inmiddels van het aanbestedingsportaal verwijderd. Bij de komende aanbestedingen worden geen adresgegevens meer op het aanbestedingsportaal gezet.   

Planologische afwijkingen voor drie blokken woningen in Park Hooglede

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  1. tot het volgen van een planologische afwijkingsprocedure voor het realiseren van 15 woningen (kavels 242-256) aan de Gretha Hofstralaan in Park Hooglede;
  2. tot het volgen van een planologische afwijkingsprocedure voor het realiseren van 14 woningen (kavels 257-270) aan de Gretha Hofstralaan in Park Hooglede;
  3. tot het volgen van een planologisch afwijkingsprocedure voor het realiseren van de 12 woningen (kavels 271-282) aan de Gretha Hofstralaan in Park Hooglede;
  4. om voor de drie omgevingsvergunningen voor de realisatie van de drie bouwvlakken onder punt 1, 2 en 3 een hogere waarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen.

 Toelichting

Voor de woonwijk Park Hooglede stond in de planning om twee-onder-een-kapwoningen en/of vrijstaande woningen te bouwen aan de Gretha Hofstralaan. Vanwege de marktontwikkelingen heeft de ontwikkelaar drie gewijzigde bouwplannen ingediend bij de gemeente. Om beter aan te kunnen sluiten op de marktvraag wil de ontwikkelaar starten met de bouw van royale aaneengesloten woningen. Hiervoor zijn planologische afwijkingsprocedures nodig volgens de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het college van burgemeester en wethouders stemt hiermee in voor de verdere ontwikkeling van de woonwijk met een gevarieerd, luxe aanbod aan woningen voor jong en oud.

De (ontwerp-)omgevingsvergunningen en de (ontwerp-) besluiten hogere waarden Wet geluidhinder worden gepubliceerd in de Staatscourant en op www.officielebekendmakingen.nl. Na publicatie zijn de ontwerpen ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bewoners van Park Hooglede ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in hun woonwijk.

Beantwoording artikel 36-vragen over het HOED-project Hooglede

Het college van burgemeester en wethouders heeft de artikel 36-vragen van de heer Boers over het HOED-project Hooglede beantwoord.
 
Bijlage: HOED Hooglede (pdf, 197 kB)

Toelichting

In de beantwoording benadrukt het college dat zij besluiten nemen die het algemeen belang dienen, daarbij betrekt het college maatschappelijke, economische, financiële belangen en uiteraard signalen uit de samenleving. De realisatie van een gezondheidscentrum zoals de geplande HOED in Park Hooglede past in de ontwikkeling van de wijk Holy.

Besluit uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 26 september 2017

Beantwoording zienswijzen HOED Park Hooglede

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gevraagde omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een gezondheidscentrum en ingestemd met de nota van zienswijzen.

Bijlage: HOED Hooglede (pdf, 398 kB)

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders verleent de omgevingsvergunning voor de realisatie van een gezondheidscentrum aan de Francijntje de Kadtlaan. Op deze locatie willen de initiatiefnemers een gezondheidscentrum van twee verdiepingen laten bouwen dat onderdak biedt aan de praktijk van drie huisartsen, een apotheek, een fysiotherapeut, huidtherapeut en psycholoog en een prikpoli/diagnostisch centrum. Met dit initiatief hebben bewoners dichtbij huis toegang tot eerstelijns- en tweedelijnszorg. Naast positieve reacties uit de wijk zijn ook zienswijzen tegen de ontwerpvergunning ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord en leiden voor het college niet tot bezwaren tegen het ingediende plan van de initiatiefnemers. Bewoners van Park Hooglede ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in hun woonwijk.

 


Auteur: Gemeente Vlaardingen (Tekst)
Gepubliceerd: 04-10-2017
Aantal keer bekeken: 147


Reacties
Uw commentaar

Naam:
E-mail: (niet zichtbaar)
Titel:
Commentaar:
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Geef commentaar

Terug
Openbare besluiten van het college van B&W - 3 oktober 2017

Laadtijd van deze pagina: 0,0781278

© De Vlaardinger  |  Inloggen